Eviation Alice
SunFlyer
Extra 330 EL
Magnus e-Fusion
Lilium
Transend Air
Wright Electric

Welkom bij HET

PLATFORM DUURZAAM VLIEGEN

Inleiding

Een aantal initiatiefnemers Vliegveld Hilversum, Luchthaven Teuge, Vliegschool Hilversum, iFly Benelux zijn met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek op welke wijze elektrificering/verduurzaming in de luchtvaart kan worden gestimuleerd als onderdeel van de energietransitie.

De General Aviation is traditioneel een kweekvijver voor piloten, ingenieurs en onderhoudstechnici van de toekomst, en staat daarmee ook nu aan de basis van de verduurzaming van de grote luchtvaart. Eind 2017 heeft de eerste vlucht met een elektrisch aangedreven productietoestel plaatsgevonden vanaf vliegveld Hilversum naar het zweefvliegveld van Soesterberg. Er zijn op dit moment initiatieven van zowel luchthavens (met name vliegveld Hilversum en Teuge) als een alliantie van vliegscholen om te starten met elektrificeren. Vliegopleidingen voor privé piloten kunnen al vanaf 2019 worden gegeven met elektrische trainingstoestellen.

Deze eerste stappen hebben een grote maatschappelijke uitstraling; de energietransitie in de luchtvaart is daadwerkelijk gestart, vergelijkbaar met de Solar Challenge voor studenten van technische Universiteiten voor auto's aangedreven op zonnecellen. In de grote luchtvaart lopen ook veel initiatieven inzake emissieloos vliegen. Nieuwe vormen van mobiliteit worden mogelijk, denk hierbij aan de Air-taxi van Uber.

Er ligt een grote uitdaging waarbij de studenten van nu bepalend gaan worden om de transitie binnen één generatie te realiseren om zo de klimaatdoelstellingen van 2050 te realiseren.

Om alle facetten van duurzaam vliegen in Nederland te stimuleren hebben de initiatiefnemers, samen met I&W, het plan ontwikkeld om een landelijk Platform Duurzaam Vliegen op te richten. Ook is een deeltafel duurzame mobiliteit is onder leiding van het ministerie van I&W van start gegaan. Het is de bedoeling om te komen tot een breed en transparant platform met meerdere partners uit industrie, kennisinstituten en luchtvaartsector. Informeel zijn hiertoe reeds een aanzienlijk aantal verkennende gesprekken met zeer diverse partijen gevoerd.

Doelstelling Platform Duurzaam Vliegen

De doelstelling van het Platform Duurzaam Vliegen is om het vliegen met elektrisch, hybride en andere duurzame vormen van vliegen in Nederland in de breedste zin onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven, de overheid en het grote publiek, te stimuleren en kennis te delen.

Daaronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan research, ontwikkeling en productie van vliegtuigen, inclusief onderdelen en aandrijvingssystemen, verduurzaming van de vliegvelden, alsmede onderwijs, stimuleren van samenwerking en financiering.

Er ligt een grote uitdaging waarbij de huidige generatie van leerlingen en studenten op kennisinstituten bepalend gaan zijn om de transitie binnen een generatie te realiseren om zo de klimaatdoelstellingen van 2050 te realiseren.

Status van dit initiatief

Dit initiatief is het beginpunt van het Platform Duurzaam Vliegen. Het is een verwoording van ideeën die op dit moment leven bij een aantal initiatiefnemers van Electriflying in Nederland. Met name zijn dat: Vliegschool Hilversum, de NV Luchthaven Teuge (CleanTech regio), de importeur van de vliegtuigen van Pipistrel (iFly Benelux bv), TU Delft, HVA Aviation Studies, ROC Amsterdam Vliegtuigtechniek en het Ministerie van I&W Mobiliteit & Innovatie. Deze partijen van het eerste uur zijn er van overtuigd dat het delen van kennis en ervaring zal leiden tot versnelling en verbreding van duurzaam vliegen in Nederland. Een volgende stap is de oprichting van een rechtspersoon in de vorm van de ANBI Stichting Duurzaam Vliegen. Beleidsbepaling, besluitvorming en verantwoording zijn transparant, daar gaat op worden toegezien door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

De belangrijkste taak van de Stichting Duurzaam Vliegen is het organiseren van "Platforms Duurzaam Vliegen" om professionele partijen samen te brengen om haar doelstellingen te realiseren.

Open en transparant platform

Het Platform Duurzaam Vliegen is een open platform, dat wil zeggen dat iedere partij die de doelstelling ondersteunt, in welke vorm dan ook, welkom is om deel te nemen. Tijdens een platform kan er informatie worden uitgewisseld, genetwerkt, kunnen er samenwerkingen ontstaan en projecten worden geinitieerd. Het platform staat open voor (niet limitatief):

 • Sectorpartijen die de General Aviation vertegenwoordigen als de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL), de Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA Netherlands), De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA);

 • Producenten, importeurs en leveranciers van elektrische vliegtuigen en motoren, onderdelen laadsystemen, energieopwekking, batterijsystemen, duurzame infrastructuur voor vliegvelden etc.

 • Vliegscholen en andere toekomstige operators van elektrische vliegtuigen voor training, verhuur en personenvervoer (commuterdiensten);

 • Fundamentele onderzoeks- en opleidingsinstellingen als NLR, Roland Holst Instituut en TU Delft;

 • Opleidingsinstituten als Hogeschool van Amsterdam Aviation Studies en ROC's Vliegtuigtechniek;

 • Stimulerings- en Ontwikkelingsmaatschappijen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie;

 • Provincies en gemeenten als partners in stimulering van regionale economie rond luchthavens;

 • Ministeries als I&W, EZ&K en Defensie.

Breed maatschappelijk draagvlak

Een belangrijke doelstelling van het Platform Duurzaam Vliegen zal zijn het uitdragen in de Nederlandse samenleving van de positieve boodschap van verduurzaming in de luchtvaart, waarbij de kleine luchtvaart (GA) wordt gezien als het startpunt voor ontwikkelingen in de grote luchtvaart. Een bewustmaking dat de transitie naar duurzaam vliegen nu gestart is, dat nieuwe vormen van e-mobility niet meer ver weg zijn en dat we een generatie hebben om dat te realiseren. Communicatie zal gaan plaatsvinden via meerdere kanalen, denk hierbij bijvoorbeeld aan website, social media, evenementen, demonstratievluchten, experience days, stageplaatsen. Maar er zal ook worden aangehaakt bij andere initiatieven zoals bijvoorbeeld de Elfwegentocht waarbij duurzaam vervoer gedurende 10 dagen centraal staat.

Onder het Platform Duurzaam Vliegen kunnen diverse initiatieven worden georganiseerd, waarbij we ons richten op de volgende doelgroepen:

 • bedrijven in de luchtvaart
 • jeugd en studenten (al dan niet met een technische opleiding);

 • piloten en (toekomstige) leerlingen van vliegopleidingen; studenten, wetenschappers en docenten (universiteiten en onderwijsinstellingen);

 • studenten, wetenschappers en docenten (universiteiten en onderwijsinstellingen);

 • ondernemers in het MKB (“CleanTech”);

 • ontwikkelingsmaatschappijen tot en met private equity partijen;

 • politiek en ambtenaren op niveau van Rijk, Provincies en Gemeenten;

 • het grote publiek in het algemeen.

Governance Stichting Duurzaam Vliegen en Platform Duurzaam Vliegen

De Stichting Duurzaam Vliegen i.o. is een juridische entiteit en zal vorm worden gegeven als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling zullen een algemeen belang gaan dienen. De Stichting Duurzaam Vliegen wil een betrouwbare partner zijn voor deelnemers aan het Platform Duurzaam Vliegen, overheid en sponsoren. De Stichting heeft een bestuur (en per definitie) geen andere leden. Een onafhankelijke Raad van Toezicht zal worden geinstalleerd.

Het Bestuur van de Stichting Duurzaam Vliegen zal bestaan uit bestuurders die een sectorpartij of overkoepelende belangenbehartiger vertegenwoordigen (en dus niet een specifieke instelling of bedrijf).

Deelnemers aan het Platform Duurzaam Vliegen worden toegelaten door het bestuur van de Stichting Duurzaam Vliegen, en blijven volstrekt onafhankelijk. Betrokken deelnemers zal gevraagd worden in welke rol en vorm zij willen participeren, en welke ideeën er leven over de speerpunten en doeltreffende en efficiënte vormen van samenwerking.

Werkvorm

Met de deelnemers van het Platform Duurzaam Vliegen zal worden besproken welke werkvormen het beste bijdragen aan de doelstelling. Dat zal nader worden uitgewerkt, denk bijvoorbeeld aan congressen, allianties tussen vliegscholen, publiek-private samenwerking, ontwikkelingsprojecten op luchthavens, R&D-projecten, stageplekken, introductievluchten, tot en met zelfscheppende vliegtuigbouw, etc, etc.

Facilitering van het e-Platform

Er zullen sponsoren worden uitgenodigd voor de facilitering van de Stichting en het Platform Duurzaam Vliegen, bijvoorbeeld om de administratie of het secretariaat van de Stichting te voeren, het communicatiebeleid ten uitvoer te brengen, of om bij te dragen in de bekostiging van evenementen of andere initiatieven van het Platform. Sponsoren kunnen profit of not-for-profit instellingen zijn.

Praktische initiatieven door koplopers

Belangrijk is een zeer praktische invulling van het Platform, het zal vooral worden gericht op concrete initiatieven en projecten, operationele samenwerking en gerichte communicatie om de transitie naar duurzaam vliegen in Nederland daadwerkelijk te realiseren en een grote stap vooruit te helpen. Het Platform Duurzaam Vliegen kan ook (bestaande) initiatieven van haar partners (financieel of anders) ondersteunen. Waarbij een afgewogen samenwerking tussen bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs , onderzoek en overheid centraal staat.

Doet u mee?

Wij zijn op zoek naar professionele partners om samen de luchtvaart duurzaam te maken. Hiervoor nodigen we u uit om mee te doen en te participeren in dit Platform Duurzaam Vliegen.

Op 2 juli is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. drs. C. van Nieuwenhuizen het Platform Duurzaam Vliegen aangekondigd tijdens de start van de Elfwegentocht op de luchtmachtbasis te Leeuwarden. 

News
Events